Cách tìm điều kiện của tham số để giá trị của hàm số tại một điểm thỏa mãn một điều kiện cho trước

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Tính giá trị của hàm số tại một điểm thuộc chuyên đề Chương 2. Hàm số bậc nhất Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập

Cách biểu diễn tọa độ điểm \[m\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)\]trên hệ trục \[\text{ox}y\], xác định điểm nào thuộc đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)\]

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Biểu diễn tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc chuyên đề Chương 2. Hàm số bậc nhất Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập