Tài liệu toán lớp 12
TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 12
Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Chương 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
Chương 4. Số phức
TÀI LIỆU HÌNH HỌC 12
Chương 1. Khối đa diện
Chương 2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian