Độ dài đường tròn là gì? | Lớp 9

wCHUYÊN ĐỀ

BÀI 9: ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

Mục tiêu

  • Kiến thức
  • Trình bày được công thức tính độ dài đường tròn.
  • Trình bày được cách tính độ dài cung tròn.
  • Kĩ năng
  • Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

Độ dài đường tròn (chu vi đường tròn) C của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức: $C=2\pi R$ hoặc $C=\pi d$ (với $d=2R).$

2. Công thức tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài $\ell$ của một cung no được tính theo công thức: $\ell =\frac{\pi Rn}{180}.$

Viết một bình luận