Cách chứng minh hai đỉnh cùng nhìn đoạn thẳng tạo bởi hai điểm còn lại hai góc bằng nhau

Bài toán 3. Chứng minh hai đỉnh cùng nhìn đoạn thẳng tạo bởi hai điểm còn lại hai góc bằng nhau

  • Ví dụ mẫu

Ví dụ.

Cho đường tròn (O) có đường kính AB. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA, điểm N thuộc nửa đường tròn (O). Từ AB vẽ các tiếp tuyến AxBy. Đường thẳng qua N và vuông góc với MN cắt Ax By theo thứ tự tại CD.

  1. Chứng minh tứ giác ACNMBDNM là các tứ giác nội tiếp đường tròn.
  2. Chứng minh $\Delta ANB\backsim \Delta CMD$.
  3. Gọi I là giao điểm của ANCM, K là giao điểm của BNDM. Chứng minh tứ giác IMKN là tứ giác nội tiếp.

Hướng dẫn giải

  1. Xét tứ giác ACNM có $\widehat{MNC}={{90}^{o}}$ (giả thiết);

$\widehat{MAC}={{90}^{o}}$ (tính chất tiếp tuyến).

$\Rightarrow ACNM$ là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MC.

Tương tự tứ giác BDNM nội tiếp đường tròn đường kính MD.

  1. Xét$\Delta ANB$và $\Delta CMD$có

$\widehat{ABN}=\widehat{CDM}$ (do tứ giác BDNM nội tiếp);

$\widehat{BAN}=\widehat{DCM}$ (do tứ giác ACNM nội tiếp).

Do đó $\Delta ANB\backsim \Delta CMD\left( g.g \right)$

  1. Theo chứng minh câu b) ta có $\Delta ANB\backsim \Delta CMD$

$\Rightarrow \widehat{CMD}=\widehat{ANB}={{90}^{o}}$ (do $\widehat{ANB}$là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)).

$\Rightarrow \widehat{IMK}=\widehat{INK}={{90}^{o}}\Rightarrow IMKN$là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính IK.

Viết một bình luận