Bài tập Tìm tâm của đường tròn có bán kính cho trước và tiếp xúc với một đường thẳng cho trước
  • Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1.

Cho hai đường thẳng $a$ và $b$ song song với nhau, cách nhau một khoảng là $4\text{ cm}$. Một đường tròn $\left( O \right)$ tiếp xúc với $a$ và $b$. Hỏi tâm $O$ di động trên đường nào?

Câu 2.

Cho tam giác $ABC$ có độ dài cạnh $BC$ không đổi. Vẽ đường tròn tâm $A$ tiếp xúc với cạnh $BC$. Giả sử diện tích tam giác $ABC$ không thay đổi khi điểm $A$ thay đổi. Hỏi $A$ di động trên đường nào?

Bài tập nâng cao

Câu 3.

Cho hình thoi $ABCD$. Vẽ đường tròn $\left( O \right)$ tiếp xúc với hai cạnh $AB$ và $CD$. Hỏi tâm $O$ di động trên đường nào?

Viết một bình luận