Bài tập Dựng góc $\alpha $ biết tỉ số lượng giác là $\frac{m}{n}.$
  • Bài tập tự luyện dạng 3

Câu 1:

Dựng góc nhọn $\alpha $, biết rằng $\sin \alpha =\frac{3}{5}.$

Câu 2:

Dựng góc nhọn $\alpha $, biết rằng $\cos \alpha =\frac{1}{3}.$

Câu 3:

Dựng góc nhọn $\alpha $, biết rằng $\cot \alpha =\frac{5}{6}.$

Dạng 3. Dựng góc $\alpha $ biết tỉ số lượng giác là $\frac{m}{n}$

Câu 1.

Dựng tam giác vuông với độ dài cạnh góc vuông là 3, cạnh huyền là 5, góc đối diện với cạnh góc vuông đó là góc $\alpha .$

Câu 2.

Dựng tam giác vuông với độ dài cạnh góc vuông là 1, cạnh huyền là 3, góc giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền đó là góc $\alpha $.

Câu 3.

Dựng tam giác vuông với độ dài cạnh góc vuông lần lượt là 5 và 6, góc đối diện với cạnh góc vuông có độ dài 6 là góc $\alpha $.

Viết một bình luận