Cách chuyển động trên bộ

Bài toán 1: Chuyển động trên bộ

  • Phương pháp giải

Sử dụng công thức:

Quãng đường = Vận tốc \[\times \] thời gian

\[s=v\times t\]

Ví dụ:

  • Quãng đường xe máy đi được sau 2 giờ là với vận tốc x (km/h) là 2x (km).

Ta có: \[v=\frac{s}{t};t=\frac{s}{v}\]

  • Vận tốc xe máy đạt được khi chuyển động trên quãng đường 30 km trong thời gian t giờ là \[\frac{30}{t}\] (km/h).
  • Thời gian An đi từ nhà đến trường (2 km) vận tốc x (km/h) là \[\frac{2}{x}\] (giờ).
  • Ví dụ mẫu

Ví dụ 1.

Một người đi ô tô từ A đến B cách nhau 90 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng tốc độ thêm 5 km/h so với tốc độ lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút. Tính vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B?

Hướng dẫn giải

Gọi vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B là x (km/h). Điều kiện: \[x>0\].

Vận tốc của ô tô khi đi từ B đến A là \[x+5\] (km/h).

Thời gian của ô tô khi đi từ A đến B là \[\frac{90}{x}\] (giờ).

Thời gian của ô tô khi đi từ B đến A là \[\frac{90}{x+5}\] (giờ).

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút \[=\frac{1}{4}\] giờ nên ta có phương trình:

\[\frac{90}{x}-\frac{90}{x+5}=\frac{1}{4}\Leftrightarrow \frac{90\left( x+5 \right)-90x}{x\left( x+5 \right)}=\frac{1}{4}\Leftrightarrow \frac{450}{x\left( x+5 \right)}=\frac{1}{4}\Rightarrow {{x}^{2}}+5x=1800\Leftrightarrow {{x}^{2}}+5x-1800=0\]

Phương trình có hai nghiệm \[{{x}_{1}}=40\] (thỏa mãn) và \[{{x}_{2}}=-45\] (không thỏa mãn).

Vậy vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B là 40 km/h.

Câu 2:

Một ô tô đi trên quãng đường dài 520 km. Khi đi được 240 km thì ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h nữa và đi hết quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô biết thời gian đi hết quãng đường là 8 giờ.

Hướng dẫn giải

Gọi vận tốc ban đầu của ô tô là x (km/h). Điều kiện: \[x>0\].

Vận tốc lúc sau của ô tô là \[x+10\] (km/h).

Thời gian của ô tô đi hết quãng đường đầu là \[\frac{240}{x}\] (giờ).

Thời gian của ô tô đi hết quãng đường sau là \[\frac{280}{x+10}\] (giờ).

Vì thời gian ô tô đi hết quãng đường là 8 giờ nên ta có phương trình:

\[\frac{240}{x}+\frac{280}{x+10}=8\Rightarrow {{x}^{2}}-55x-300=0\]

Phương trình có hai nghiệm \[{{x}_{1}}=60\] (thỏa mãn) và \[{{x}_{2}}=-5\] (không thỏa mãn).

Vậy vận tốc ban đầu của ô tô khi đi là 60 km/h.

Viết một bình luận