Hàm số bậc nhất là gì? | Lớp 9

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Mục tiêu

 • Kiến thức
 • Nắm được khái niệm về hàm số bậc nhất
 • Hiểu được các tính chất của hàm số bậc nhất
 • Kĩ năng
 • Xác định được đâu là hàm số bậc nhất, đâu không phải là hàm số bậc nhất
 • Tìm điều kiện của tham số để hàm số là hàm số bậc nhất
 • Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến
 • Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc nhất đi qua điểm cho trước
 • Tìm những điểm mà đồ thị hàm bậc nhất chứa tham số luôn đi qua với mọi m

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Khái niệm hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \[y=ax+b\]

Trong đó \[a,b\] là các số cho trước và \[a\ne 0\]

Tính chất của hàm số bậc nhất \[y=ax+b\] \[\left( a\ne 0 \right)\]

Hàm số bậc nhất \[y=ax+b\]xác định với mọi giá trị của x thuộc \[\mathbb{R}\] và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \[\mathbb{R}\] khi \[a>0\]

b) Nghịch biến trên \[\mathbb{R}\] khi \[a<0\]

Một hàm số được gọi là hàm số bậc nhất khi:

– Công thức hàm số là một đa thức một biến

– Bậc của đa thức là bậc 1

– Hệ số của x khác 0

Ví dụ: \[y=-3x\] là hàm số bậc nhất với \[a=-3\];

\[b=0\]

 • \[y=2\] không phải là hàm số bậc nhất mà là hàm hằng
 • \[y=4{{x}^{2}}-3\] không phải là hàm số bậc nhất

Chú ý: Khi \[b=0\] hàm số có dạng \[y=ax\] (đã học ở lớp 7)

Ví dụ:

a) Hàm số bậc nhất \[y=4x+5\] là hàm đồng biến vì \[a=4>0\]

b) Hàm số bậc nhất \[y=-x+5\] là hàm nghịch biến vì \[a=-1<0\]

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Viết một bình luận