Cách tìm tham số để đường thẳng tiếp xúc parabol, tìm tọa độ tiếp điểm

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Tìm tham số để đường thẳng tiếp xúc parabol, tìm tọa độ tiếp điểm thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập

Bài tập Tìm tham số để đường thẳng tiếp xúc parabol, tìm tọa độ tiếp điểm

Câu hỏi tự luyện Tìm tham số để đường thẳng tiếp xúc parabol, tìm tọa độ tiếp điểm có đáp án, lời giải chi tiết thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9

Cách tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, hoành độ thỏa mãn một biểu thức đối xứng

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, hoành độ thỏa mãn một biểu thức đối xứng thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập

Bài tập Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, hoành độ thỏa mãn một biểu thức đối xứng

Câu hỏi tự luyện Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, hoành độ thỏa mãn một biểu thức đối xứng có đáp án, lời giải chi tiết thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9